Oznamy

OZNAMY O POPLATKOCH

Materská škola  Tribečská 2703/10,95501 Topoľčany. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ

Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole za jedno dieťa v sume nachádzajúcej sa vo finančnom rozpätí :

13,00 € - 20,00 €

pre dieťaťa v MŠ Tribečská 2703/10,Topoľčany je čiastočná úhrada:

15,00 €

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci vopred na ďalší kalendárny mesiac na príjmový účet MŠ/ bankovým prevodom, platbou v pokladni banky/

V mesiaci september a január je potrebné uhradiť príspevky 2x.

1./ Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa( § 28, ods.7 zákona č.245/2008 Z.z), ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

2./ Príspevok v MŠ  sa neuhrádza za dieťa(§ 28,ods.8 zákona č.245/2008 Z.z), ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

3./V prípade opakovaného neuhrádzania poplatkov zo strany rodiča(zákonného zástupcu( t.j.vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci) rozhodne riaditeľka MŠ po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča dieťaťa o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ. V prípade opakovaného neuhrádzania poplatkov zo strany rodiča, rozhodne riaditeľka školy o okamžitom ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ.

Účelom použitia prostriedkov takto získaných, je spoluúčasť zákonného zástupcu dieťaťa na zabezpečení výchovy a vzdelávania pri pobyte dieťaťa v MŠ.

Školská jedáleň  ako súčasť MŠ Tribečská 2703/10, Topoľčany 

 

Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ

 1./V zmysle § 140 ods. 10 zákona č.245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, určí zriaďovateľ :

2./Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti materskej školy,- podľa príslušných vekových kategórií stravníkov - alikvotne na základe denných súm 4. finančného stravovacieho pásma stanoveného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky :

 - deti materských škôl

Desiata - 0,30 € / Obed - 0,72 € / Olovrant - 0,25 € / spolu - 1,27 €/deň

3./ Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti materskej školy, - podľa jednotlivých kategórií stravníkov - v sumách nachádzajúcich sa vo finančných rozpätiach :

- za dieťa materskej školy 0,50 € - 2,00 € pre dieťaťa v MŠ Tribečská 2703/10,Topoľčany je výška príspevku:  1.- €      

Tento príspevok spolu s mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa uhrádza vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci vopred na    ďalší kalendárny mesiac na príjmový účet ŠJ bankovým prevodom, platbou v pokladni banky.

V mesiaci september a január je potrebné uhradiť príspevky 2x.

4./ Pri opakovanom neuhrádzaní mesačného príspevku na stravovanie dieťaťa v MŠ riaditeľka postupuje rovnako ako pri neuhrádzaní mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ. Príspevok na režijné náklady bude súčasťou poplatku za stravu na jeden mesiac a MŠ bude vrátený ako súčasť dotácie zriaďovateľa. MŠ  ho použije na vymedzené účely, ďalej bližšie špecifikované.

Mesačný príspevok na režijné náklady sa uhrádza za každého stravníka t. j. za dieťa, ktoré aspoň raz za príslušný kalendárny mesiac odobral jedno hlavné jedlo (obed) alebo jedno doplnkové jedlo (desiata, príp. olovrant).

Mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti školy sa uhrádza aj za deti,ktorých zákonní zástupcovia sú poberateľmi dávky v HN a poberateľmi príspevkov k dávke v HN 

Mesačný príspevok na režijné náklady je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne, vrátane opráv a údržby zariadenia, a tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania.

Zaujíma Vás čo máme nové? Doručíme dôležité oznamy e-mailom
Súhlasím s použitím údajov podmienky

Kontakty

 • Materská škola
 • Tribečská 2703/10
  955 01 Topoľčany
 • www.mstribecska2.sk
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontakty

 • Riaditeľka MŠ:
  Bc.Mária Wiedermannová
 • Vedúca šk.stravovania:
  Bc.Zdenka Bakytová
 • 038 / 532 50 90

Vytvorila digitálna agentúra MW media - www.mwmedia.sk / www.mwshop.eu