Oznamy

OZNAMY O POPLATKOCH

Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ:

1) Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa od troch rokov veku v materskej škole za jedno dieťa v sume nachádzajúcej sa vo finančnom rozpätí:

mesačný príspevok na čiastočnú  úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v

  Tribečská 2703/10, Topoľčany 955 01 je v sume:

 

15,00 €

2) Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa, ktoré ešte nedosiahlo vek tri roky (t. j. za dvojročné dieťa) v materskej škole za jedno dieťa v sume:

25,00 €

 

3) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a sa neuhrádza za dieťa:

a ) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

 

 1. b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a zároveň predloží riaditeľke príslušnej materskej školy, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 2. c) ktoré navštevuje materskú školu a ktoré je zároveň umiestnené v školskom zariadení, resp. v zariadení rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe rozhodnutia súdu.

 

Riaditeľ/riaditeľka príslušnej materskej školy, resp. riaditeľ/riaditeľka príslušnej materskej školy ako súčasti základnej školy sumarizuje predpísané písomné náležitosti vzťahujúce sa k prípadom neuhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, resp. neuhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole ako súčasti základnej školy podľa ods. 3 písm. a), písm. b) a písm. c), ale zriaďovateľovi ich nepredkladá.

 

4) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole (podľa ods. 2) sa neuhrádza ani za dieťa:

 

 1. a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
 2. b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci vopred na ďalší kalendárny mesiac na príjmový účet MŠ/ bankovým prevodom, platbou v pokladni banky/

V mesiaci september a január je potrebné uhradiť príspevky 2x.

6) V prípade opakovaného neuhrádzania poplatkov zo strany rodiča(zákonného zástupcu ( t.j. vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci) rozhodne riaditeľka MŠ po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča dieťaťa o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ. V prípade opakovaného neuhrádzania poplatkov zo strany rodiča, rozhodne riaditeľka školy o okamžitom ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ.

 

Školská jedáleň  ako súčasť MŠ Tribečská 2703/10, Topoľčany

Článok 6

Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti materskej školy

1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni určuje zriaďovateľ, t. j. Mesto Topoľčany, pre:

Školská jedáleň, Tribečská 2703/10, Topoľčany

ako súčasť Materskej školy, Tribečská 2703/10, Topoľčany

2) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, resp. zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca dieťaťa   prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni iba vtom prípade, ak tak určí zriaďovateľ.

3) Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 140 ods. 9 a ods. 10 a s ustanovením § 142a zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti materskej školy, -podľa príslušných vekových kategórií stravníkov -alikvotne na základe denných súm 3.finančného stravovacieho pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov stanoveného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky súčinnosťou od 01.09.2019 nasledovne:

 

 - deti navštevujúce posledný ročník materskej školy

 (desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)

*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň)

spolu - 0,34 €/deň

 

- deti vo veku od dvoch do piatich rokov, ktoré navštevujú materskú školu a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)

*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň)

spolu - 0,34 €/deň

 

- deti vo veku od dvoch do piatich rokov, ktoré navštevujú materskú školu a žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)

*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň)

spolu - 0,34 €/deň

- ostatné deti materských škôl

(desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)

*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 0,00 €/deň)

spolu – 1,54 €/deň

 

Dotácia na stravu dieťaťa materskej školy:

Dotácia na stravu dieťaťa materskej školy sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dotknuté dieťa materskej školy zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu (primárne obed).

Dotácia na stravu dieťaťa materskej školy je prioritne určená na zabezpečenie obeda ; ak dieťa odoberie počas dňa iba desiatu alebo iba olovrant (bez obeda), dotácia na stravu sa na toto dieťa nevzťahuje.

 

Zaujíma Vás čo máme nové? Doručíme dôležité oznamy e-mailom
Súhlasím s použitím údajov podmienky

Kontakty

 • Materská škola
 • Tribečská 2703/10
  955 01 Topoľčany
 • www.mstribecska2.sk
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontakty

 • Riaditeľka MŠ:
  Bc.Mária Wiedermannová
 • Vedúca šk.stravovania:
  Bc.Zdenka Bakytová
 • 038 / 532 50 90

Vytvorila digitálna agentúra MW media - www.mwmedia.sk / www.mwshop.eu