Skip to main content

POPLATKY MŠ OD 01.01.2023

Podľa VZN č.15/2022 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Topoľčany, v súlade  s ustanovením § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p.,zriaďovateľ Mesto Topoľčany, určuje od 01.01.2023 výšku mesačného prísp. na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ                                             

 

 za jedno dieťa jednotnú sumu  20,00 € /školné/.

 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ neuhrádza:

a)  dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a zároveň predloží riaditeľke príslušnej materskej školy, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a ktoré je zároveň umiestnené v školskom zariadení, resp. v zariadení rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe rozhodnutia súdu

 

Určenie výšky mesačného príspevku na úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti materskej školy:

(desiata = 0,50 €, obed = 1,20 € a olovrant = 0,40 €) spolu - 2,10 €/deň

Určenie výšky mesačného príspevku na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti materskej školy za dieťa materskej školy je 2,00 €.

 

Mesačné príspevky sa uhrádzajú zálohovo do 10.dňa v mesiaci !!!

 

Čislo účtu MŠ - uhrádzanie mesačného príspevku : SK08 7500 0000 0040 3018 9949

Číslo účtu ŠJ - úhrada stravného:  SK61 7500 0000 0040 3018 9965

Výšku stravného je potrebné sledovať na oznamoch v detských šatniach.