Skip to main content

Denný poriadok

6,30 - 8, 20 hod.
schádzanie sa detí, hry, hrové činnosti
8,20 - 9.00 hod.
ranný kruh,pohyb.a relax.cvičenia
9,00 - 9,20 hod.
hygiena, desiata
9,20 - 9,40 hod.
edukačné aktivity
9,40 - 11, 20 hod.
pobyt vonku
11,20 - 12,20 hod.
hygiena, obed
12,20 - 14,30 hod.
odpočinok
14,30 - 15,00 hod.
hygiena, olovrant
15,00 - 16,30 hod.
záujmové činnosti, hry, odchod detí domov

Súčasťou denného poriadku sú:

  • hry a hravé činnosti - spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hravé aktivity detí. Súčasťou hier a hravých činnosti sú vopred plánované edukačné aktivity.
  • pohybové a relaxačné cvičenia - obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia
  • edukačné aktivity - cieľavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť.
  • pobyt vonku - obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity. Realizuje sa denne, výnimkou sú dni, kedy sú nepriaznivé klimatické podmienky.
  • odpočinok - realizuje sa v závislosti od potrieb dieťaťa.
  • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie) - realizujú sa v stanovenom čase. Čas podávania stravy je zohľadnený podmienkami materskej školy.