Skip to main content

Zameranie školy

Vlastné zameranie materskej školy

Hlavným  cieľom   je projekt zameraný na ortopédiu: viesť a podporovať  zdravý  životný štýl zameraný na ortopédiu   dolných končatín v spolupráci s odborníkom  a venovať sa  ortopedickému programu s cieľom prevencie funkčných porúch klenby chodidla  a kĺbov, svalovej nerovnováhy a jednostranného preťažovania. Napĺňanie programu uskutočňovať a  zdokonaľovať v edukačných procesoch v priebehu každodenných činností  a v týždenných projektových aktivitách.

V ďalšej časti zamerania je projekt  regionálnej výchovy: oboznamovať s ľudovými  tradíciami a ľudovou slovesnosťou vytvárať a dopĺňať  základy  kultúrneho povedomia, etického a estetického cítenia. Podporovať  súbor  ľud.tancov  Predškoláčik, vytvárať podmienky pre reprezentáciu  MŠ na vlastných,rôznych inštitucionálnych  a mestských kultúrnych podujatiach.

Využívať okrem tradičných metód aj aktivačné metódy,metódy na rozvoj tvorivosti a metódy tvorivého riešenia.

 

Vlastné ciele výchovy a vzdelávania v materskej škole:

- Pripraviť dieťa tak, aby  na konci svojho predškolského obdobia bolo jedinečnou a relatívne samostatnou osobnosťou, schopnou zvládať, pokiaľ možno aktívne a s osobným uspokojením, také nároky života, ktoré sú na neho bežne kladené a zároveň i tie, ktoré ho v budúcnosti  nevyhnutne čakajú.

- Pripraviť prostredie a ponúknuť dieťaťu príležitosť, ako poznávať, premýšľať, chápať a porozumieť sebe i všetkému okolo seba

- Rozvíjať a podporovať samostatnosť dieťaťa,   zdravé sebavedomie, klasť základy celoživotného vzdelávania všetkým deťom podľa ich možností, záujmov a potrieb, učiť ich zdravému životnému štýlu, uvedomovania si zodpovednosti za svoje chovanie a jednanie a to všetko spoločnou cestou s rodičmi.

- Vo výchovno-vzdelávacom procese uprednostňovať zmyslové vnímanie ako základ      akéhokoľvek prirodzeného chovania, podporovať prirodzený pohyb v prírode   s uvedomovaním si dôležitostí  jej ochrany. Maximálne podporovať  rozvoj komunikatívnych predností.

- Prostredníctvom bežných denných aj modelových situácií  vytvárať predstavu o tom, čo je dobré a čo zlé, vytvárať podmienky, aby sa všetky deti cítili bezpečne, zažívali pocit úspechu, rešpektovať ich jedinečnosť, ich možnosti, ich individualitu, aby u nás boli deti šťastné a spokojné.

- Vytvárať podmienky vzdelávania podávaním dostatočného množstva informácií, aby v starostlivosti o nich bola spoločne s rodičmi vytvorená cesta spolupráce, vzájomnej dôvery a otvorenosti. Prostredníctvom rozvíjajúcich činností s rodičmi  vytvárať prostredie k eliminácii stereotypov: usporadúvať spoločné akcie s rodičmi, vzájomne komunikovať, implementovať rodičov do predškolského vzdelávania a chodu materskej školy.

Rozširujúce štandardy  nad rámec stanovený iŠkVP

 Zdravý životný štýl

  • spolupracovať s odborným lekárom, uskutočňovať depistáže
  • upevňovať  správne držanie tela a spevňovať kĺbové spojenie zamerané na klenbu chodidla
  • spolupracovať s rodinou - cvičenie s deťmi

Kultúrne povedomie regiónu

  • utvárať základy kultúrneho povedomia, etického a estetického cítenia /vyjadrenie hrou/,
  • podporovať tvorivosť detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti a tradícií,
  • podporovať nadanie, osobnosť a záujmy detí, rozvíjať návyky zdravého
  • životného štýlu
  • folklórny súbor Predškoláčik